menu

Опит и качество

Опит и качество

Елпром Хеви Индъстрис е известен производител на Силови трансформатори и Стъпални регулатори с отлична репутация у нас и в чужбина. Основната част от нашата продукция е за износ, като успешно сме завоювали редица международни пазари благодарение на постоянния ни стремеж да проучваме и задоволяваме изискванията на нашите клиенти.

Елпром Хеви Индъстрис задоволява всички изисквания на българската енергийна система с изключение на трифазни Силови трансформатори за напрежение над 200 MVA и 400 kV. Повечето от изделията ни са предназначени за международни пазари в различни континенти: Европа (Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Кипър, Косово, Дания, Естония, Великобритания, Франция, Испания, Холандия, Исландия, Норвегия, Румъния, Русия, Финландия, Литва, Латвия, Унгария), Азия (Афганистан, Бахрейн, Бангладеш, Пакистан, Ирак, Йордания, Ливан, Индия, Малайзия, Саудитска Арабия, Сирия, Турция, Обединени Арабски Емирства, Оман), Африка (Алжир, Египет, Нигерия, Гвинея, Гана, Капе Верде, Мали, Мароко, Судан, Танзания, Тунис), Америка (Венецуела, Куба, Никарагуа, Доминикана, Ямайка).

Съществува тенденция да се възстановят и разширят досегашните ни пазари, на които Стъпалните регулатори се предлагат като отделен продукт, в страни като Русия, Украйна, Узбекистан, Македония, Южна Корея, Виетнам, Индия, Китай, Италия. Трансформатори с вградени Стъпални регулатори се изнасят в Египет, Гърция, Пакистан, ОАЕ и Русия. Стъпалните регулатори от сериите RS 9, RS 5, RS 6, RS 12 и RS 21 са изпитани в независими международно признати лаборатории: KEMA-Холандия, CESI-Италия, ZKU-Чешка република.

Нашите Стъпални регулатори са получили златен медал на международните панаири в Лайпциг – Германия, Загреб – Хърватска и Пловдив – България.

През 2007 г. серията RS получи златен медал на Пловдивския технически панаир.

Трансформаторите ни успешно са преминали изпитания в лабораториите Elektroputere, Крайова, Румъния за силови трансформатори 26,8 MVA, 66/11,5 kV и KEMA, Холандия за силови трансформатори 10/13 MVA, 132/115 kV.

 

 

Качество

 

Качеството на изделията, произвеждани в Елпром Хеви Индъстрис, отговаря на съответните български и международни стандарти, включително:

 

Трансформатори:    

ANSI C57; BDS 3067-90; BDS 5060-84; BDS EN 60044-1; BDS EN 60044-2; BDS EN 60076; BDS EN 60551; IEC 60076; IEC 60044-1; IEC 60044-2

 

Стъпални регулатори:                

BDS 7459-76; BDS EN 60214; IEC 60214:2003

 

В условията на постоянно изостряща се конкуренция на световния пазар, успехът и развитието на фирмата ни зависят в голяма степен от запазване на съществуващите пазари и установяването на нови пазари за нашите продукти.

 

Тази цел може да бъде постигната само чрез постоянно подобрение и модернизиране на целия производствен процес. Tова ще направи възможно предлагането на висококачествени и конкурентоспособни изделия, които напълно отговарят на пазарните изисквания.

Гореспоменатите цели определят политиката на ръководството на Елпром Хеви Индъстрис.

Ръководството на фирмата се стреми да постигне оптималния баланс между високо качество, спазване на екологичните норми и осигуряване условия на трудова безопасност. Целта е този баланс да съответства на изискванията на клиентите, на трудовите наредби, на персонала и на обществото ни като цяло.

Ръководството провежда последователна политика с ясни цели във връзка с качеството, защитата на околната среда и създаване на условия за здравна и трудова безопасност.

 

Ръководството активно прилага интегрирана система за качеството, околната среда, здравната и трудовата безопасност, която включва:

 

  • Контрол на качеството според изискванията на БДС EN ISO 9001:2015 с цел пълното задоволяване на клиентските изисквания и завоюване позиция на европейския пазар като международно признат производител на Трансформатори, Стъпални регулатори и аксесоари за тези изделия
  • Постигане на стабилно развитие чрез изпълнение на изискванията за околната среда в съответствие с ISO 14001:2015 и приложимите изисквания на наредбите, издадени от законодателни или други упълномощени органи
  • Контрол на здравните рискове, както и на безопасността на персонала и други свързани страни чрез прилагане на изискванията на ISO 45001:2018
  • Съблюдаване на законовите разпоредби, свързани с нашето производство, за защита на околната среда и осигуряване на трудова безопасност

 

Политиката на ръководството по качеството, околната среда, здравната и трудовата безопасност се подкрепя от целия персонал.

 

ПОЛИТИКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

за целите по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа

Фирма „Елпром Хеви Индъстрис” АД е утвърден производител на силови трансформатори и апарати високо напрежение в страната и чужбина. Голяма част от нашата продукция се реализира на международните пазари, благодарение на постоянния ни стремеж към проучване и изпълняване на задълженията към всички заинтересовани страни.
В условията на постоянно изостряща се конкуренция на световния пазар, развитието и просперитета на фирмата зависи изключително от запазване на съществуващите и извоюване на нови пазари за нашата продукция.
Въз основа на процесният подход и мислене основано на риска, „Елпром Хеви Индъстрис” АД оптимизира дейностите си, за да постигне адекватност, целесъобразност, съзнание за качество, безопасна работа и опазване на околната среда, изпълнение на задълженията към всички заинтересовани страни, нормативно определените изисквания и стратегическите цели на организацията.
Постигането на тези цели е възможно само, чрез непрекъснат стремеж към усъвършенстване, и предлагане на висококачествена продукция, отговаряща напълно на изискванията на пазара, произведена при осигурени условия за здраве и безопасност при работа, опазване на околната среда.
Това определя и политиките на ръководството на „Елпром Хеви Индъстрис” АД:
 Пълно изпълнение на задълженията към всички заинтересовани страни
 Свеждане до минимум отрицателното въздействие върху околната среда
 Гарантиране здравето и безопасността при работа на служителите
Ръководството оценява, че постигането на политиките е възможно само, чрез внедряване и ефективно функциониране на Система за управление на качество, околна среда, здраве и безопасност при работа в съответствие с ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018. Това налага:
• Активно участие на целия ръководен персонал, който да определя и преглежда насоките, целите и задачите по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа, и да създаде средата, в която служителите да са в състояние активно да допринесат за постигането им;
• Изграждане на подходящо мислене във всеки служител, чрез информираност и обучение, с цел осъзнаване на ефекта от неговата дейност и отговорност по реализиране политиката и целите по качество, опазване на околната среда и здравето и безопасността при работа;
• Прецизно определяне и овладяване на всички необходими за Системата за управление процеси;
• Прилагане процесен подход в управлението им за осигуряване постоянно подобряване ефикасността на Системата за управление, ликвидиране на бариерите в управленската йерархия, заличаване на границите между подразделенията в общата структура на организацията;
• Управлението на процесите и тяхното взаимодействие, за съпоставка на политика и цели с разработените на различните управленски нива индикатори;
• Прилагане на действия за набиране на обективна информация и за анализ на данните за ефикасността на процесите, за постигането на съответствие на продуктите и удовлетвореността на клиентите, ефикасността и резултатността на Системата спрямо околната среда, здравето и безопасността при работа, с оглед планиране и реализиране на постоянни подобрения;
• Поддържане на партньорство и взаимноизгодно сътрудничество с нашите доставчици със стремеж към по-високо качество, опазване на околната среда и намаляване на рисковете за здравето при работа;
• Ангажираност за съответствие с приложимите изисквания на заинтересованите страни по отношение на Системата за управление, произвежданите продукти, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд;
За постигане на обявената политика, ръководството ще провежда активна и целенасочена дейност за реализиране на следните основни цели:
1. Постоянно подобряване параметрите на произвежданите продукти и повишаване на тяхното качество.
2. Постоянно подобряване на екологичното състояние, чрез разработване и въвеждане на инвестиционни програми и внедряване на „добри практики” насочени към постоянно намаляване и предотвратяване на замърсяването.
3. Постоянно определяне на опасностите и оценяване на рисковете и възможностите за здравето и безопасност при работа, определяне на мерки и осигуряване на ресурси за неговото овладяване.
4. Постоянно повишаване квалификацията на персонала за осигуряване на висококачествен труд, опазване на околната среда, ЗБР.
5. Периодична оценка на постигнатите резултати от повишаване на качеството, опазване на ОС, ЗБР, системен контрол по изпълнение на поставените задачи и търсене на отговорност.
Ръководството е убедено, че колектива на „Елпром Хеви Индъстрис” АД ясно съзнава ролята на качеството, опазването на околната среда и безопасните условия на труд за развитието и просперитета на нашата фирма в бъдеще. Ръководството е уверено, че всеки, съобразно своите правомощия, отговорности и възможности, сега и в бъдеще ще допринася за изпълнение на политиката и ефективното функциониране на Системата за управление на качество, околна среда, здравето и безопасността при работа.

                                                                                                                         

 

Сертификати

Опит и качество
ISO 14001:2015
Опит и качество
ISO 45001:2018
Опит и качество
ISO 9001:2015
Опит и качество
EN ISO 3834-2
Опит и качество
GOST Сертификат
Опит и качество
БСА рег. номер: 243 ЛИ
Опит и качество
2022.07.29-ILT.EHI_Order No. A 485_BG