Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/elpromgr/public_html/lib/Images.php on line 382

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/elpromgr/public_html/lib/Images.php on line 1052
for-us
menu

Опит и качество

Опит и качество

Елпром Хеви Индъстрис е известен производител на Силови трансформатори и Стъпални регулатори с отлична репутация у нас и в чужбина. Основната част от нашата продукция е за износ, като успешно сме завоювали редица международни пазари благодарение на постоянния ни стремеж да проучваме и задоволяваме изискванията на нашите клиенти.

Елпром Хеви Индъстрис задоволява всички изисквания на българската енергийна система с изключение на трифазни Силови трансформатори за напрежение над 200 MVA и 400 kV. Повечето от изделията ни са предназначени за международни пазари в различни континенти: Европа (Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Кипър, Косово, Дания, Естония, Великобритания, Франция, Испания, Холандия, Исландия, Норвегия, Румъния, Русия, Финландия, Литва, Латвия, Унгария), Азия (Афганистан, Бахрейн, Бангладеш, Пакистан, Ирак, Йордания, Ливан, Индия, Малайзия, Саудитска Арабия, Сирия, Турция, Обединени Арабски Емирства, Оман), Африка (Алжир, Египет, Нигерия, Гвинея, Гана, Капе Верде, Мали, Мароко, Судан, Танзания, Тунис), Америка (Венецуела, Куба, Никарагуа, Доминикана, Ямайка).

Съществува тенденция да се възстановят и разширят досегашните ни пазари, на които Стъпалните регулатори се предлагат като отделен продукт, в страни като Русия, Украйна, Узбекистан, Македония, Южна Корея, Виетнам, Индия, Китай, Италия. Трансформатори с вградени Стъпални регулатори се изнасят в Египет, Гърция, Пакистан, ОАЕ и Русия. Стъпалните регулатори от сериите RS 9, RS 5, RS 6, RS 12 и RS 21 са изпитани в независими международно признати лаборатории: KEMA-Холандия, CESI-Италия, ZKU-Чешка република.

Нашите Стъпални регулатори са получили златен медал на международните панаири в Лайпциг – Германия, Загреб – Хърватска и Пловдив – България.

През 2007 г. серията RS получи златен медал на Пловдивския технически панаир.

Трансформаторите ни успешно са преминали изпитания в лабораториите Elektroputere, Крайова, Румъния за силови трансформатори 26,8 MVA, 66/11,5 kV и KEMA, Холандия за силови трансформатори 10/13 MVA, 132/115 kV.

 

 

Качество

 

Качеството на изделията, произвеждани в Елпром Хеви Индъстрис, отговаря на съответните български и международни стандарти, включително:

 

Трансформатори:    

ANSI C57; BDS 3067-90; BDS 5060-84; BDS EN 60044-1; BDS EN 60044-2; BDS EN 60076; BDS EN 60551; IEC 60076; IEC 60044-1; IEC 60044-2

 

Стъпални регулатори:                

BDS 7459-76; BDS EN 60214; IEC 60214:2003

 

В условията на постоянно изостряща се конкуренция на световния пазар, успехът и развитието на фирмата ни зависят в голяма степен от запазване на съществуващите пазари и установяването на нови пазари за нашите продукти.

 

Тази цел може да бъде постигната само чрез постоянно подобрение и модернизиране на целия производствен процес. Tова ще направи възможно предлагането на висококачествени и конкурентоспособни изделия, които напълно отговарят на пазарните изисквания.

Гореспоменатите цели определят политиката на ръководството на Елпром Хеви Индъстрис.

Ръководството на фирмата се стреми да постигне оптималния баланс между високо качество, спазване на екологичните норми и осигуряване условия на трудова безопасност. Целта е този баланс да съответства на изискванията на клиентите, на трудовите наредби, на персонала и на обществото ни като цяло.

Ръководството провежда последователна политика с ясни цели във връзка с качеството, защитата на околната среда и създаване на условия за здравна и трудова безопасност.

 

Ръководството активно прилага интегрирана система за качеството, околната среда, здравната и трудовата безопасност, която включва:

 

 • Контрол на качеството според изискванията на БДС EN ISO 9001:2015 с цел пълното задоволяване на клиентските изисквания и завоюване позиция на европейския пазар като международно признат производител на Трансформатори, Стъпални регулатори и аксесоари за тези изделия
 • Постигане на стабилно развитие чрез изпълнение на изискванията за околната среда в съответствие с ISO 14001:2015 и приложимите изисквания на наредбите, издадени от законодателни или други упълномощени органи
 • Контрол на здравните рискове, както и на безопасността на персонала и други свързани страни чрез прилагане на изискванията на ISO 45001:2018
 • Съблюдаване на законовите разпоредби, свързани с нашето производство, за защита на околната среда и осигуряване на трудова безопасност

 

Политиката на ръководството по качеството, околната среда, здравната и трудовата безопасност се подкрепя от целия персонал.

 

ПОЛИТИКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа

 

Визия на фирмата

Да сме предпочитана марка в енергийния сектор

 

Мисия на фирмата

Ние превръщаме енергията в живот, създавайки уникални решения в областта на електроенергийното оборудване по цялата верига: от генерирането до потреблението

 

Стратегическа цел

„Елпром Хеви Индъстрис” АД - сред десетте най-големи производители на електрическо оборудване в Европа до 2030 г.

 

Принципи, от които се ръководим:

 

Пълно удовлетворяване на изискванията и очакванията на всички заинтересовани страни

Ние се ангажираме с пълното съответствие с приложимите изисквания на заинтересованите страни по отношение на Системата за управление, произвежданите продукти, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд.

Затова извършваме периодичен анализ на свързаните с дейността ни приложими изисквания, оценка за отражението им върху Системата за управление, както и непрекъснат контрол за изпълнението на всички задължения, наложени от тях.

 

Производство на Трансформатори и Стъпални регулатори с минимално отрицателно въздействие върху околната среда

Постоянно подобряване на екологичното състояние чрез внедряване на „добри практики”, насочени към:

 • Използване на технологии, които имат минимално негативно въздействие върху околната среда;
 • Намаляване и предотвратяване на замърсяването;
 • Ефикасно управление на отпадъците.

 

Гарантиране здравето и безопасността при работа на служителите

Постоянно търсим опасностите, оценяваме рисковете и възможностите за здравето и безопасността при работа, определяме мерки и осигуряваме ресурси за безопасна работна среда.

 

Персоналът на предприятието е ценност №1

Осигуряваме необходимите условия за:

 • Постоянно повишаване квалификацията на персонала;
 • Постигане удовлетвореност от работата и реализация на потенциала.

 

Нашите доставчици са в основата на качеството на нашите продукти

Само организации, които отговарят на нашите изисквания по качество, ЗБР, екология, срокове и цена, могат да са наши доставчици и партньори.

 

Процесен подход

За нас процесният подход и мислене, основано на риска, са възможност за постигане на прозрачност и ефикасност на процесите, както и създаване на доверие в организацията ни.

 

Отстраняваме причините за грешките, а не само последствията от тях

Признаваме грешките си, анализираме и отстраняваме причините за възникването им.

 

Всяка стъпка да е ефикасна

Ние вземаме решения въз основа на комбинация от знания, професионален опит и данни, затова събираме обективна информация за:

 • Ефикасността на процесите;
 • Постигането на съответствие на продуктите;
 • Удовлетвореността на клиентите;
 • Ефикасността на Системата за управление.

 

Няма ограничение за съвършенството - всяка работа се върши още по-добре

Обучението и усъвършенстването на нашите служители и периодичната оценка на постигнатите резултати са ключът за нашия успех.

 

Ангажираност и отговорност

Ние осигуряваме среда и изграждаме подходящо мислене във всеки служител чрез информираност и обучение. Така служителите осъзнават ефекта от тяхната дейност и активно допринасят за реализиране на политиката, целите и ефективното функциониране на Системата за управление на организацията ни.

 

Активно участие на ръководството

Аз, като Изпълнителен директор, и цялото ръководство на „Елпром Хеви Индъстрис” АД ясно съзнаваме ролята си при определянето и оценката на целите и задачите по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа.

Ние (ръководството) ще полагаме усилия за ликвидиране на бариерите в управленската йерархия, преразглеждане на поведенческите стереотипи и заличаване на границите между звената в общата структура на организацията.

 

Аз, като Изпълнителен директор, се ангажирам персонално с участие и отговорност за:

 • Осъществяване на обявената Политика;
 • Осигуряване на необходимите ресурси за поддържане, ефикасното функциониране и постоянно подобряване на Системата за управление;
 • Удовлетворяване (по възможност и да надхвърлим) изискванията на клиентите, персонала, заинтересованите страни и приложимите изисквания в контекста на стратегическите ни цели.

 

Аз осъзнавам решаващото значение на моите управленски решения за просперитета на фирмата.

 

Дата: 03.07.2024                                                                                   Изпълнителен Директор:

                                                                                                                    (Дечко Карагьозов)

 

Сертификати

Опит и качество
ISO 14001:2018
Опит и качество
ISO 45001:2018
Опит и качество
ISO 9001:2018
Опит и качество
EN ISO 3834-2
Опит и качество
GOST Сертификат
Опит и качество
БСА рег. номер: 243 ЛИ
Опит и качество
2022.07.29-ILT.EHI_Order No. A 485_BG